Vilkår for anvendelse

Vilkår for anvendelse


VED AT BRUGE LOGITECH PARTNER EXCHANGE (herefter kaldet "WEBSTEDET") I NOGEN SOM HELST FORM, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE SAMTLIGE VILKÅR OG BETINGELSER, KAN DU IKKE PÅ NOGEN MÅDE BENYTTE ELLER DELTAGE I DISSE BRUGERGRUPPER.

ÆNDRING AF DISSE VILKÅR
Logitech kan når som helst ændre, opdatere, tilføje eller fjerne afsnit i disse vilkår. Du bedes jævnligt kontrollere, om der er foretaget ændringer. Ved fortsat at bruge dette websted efter en offentliggørelse af ændringer, erklærer du, at du accepterer ændringerne.


ÆNDRINGER PÅ DETTE WEBSTED
I vores bestræbelser på at forbedre webstedet og dets nyttighed for dig kan vi tilføje yderligere tjenester eller foretage ændringer i aktuelle tjenester. I tilfælde af at Logitech foretager disse ændringer, gælder disse betingelser for nye tjenester og for ændringer i aktuelle tjenester.


BRUGEROPLYSNINGER
I forbindelse med identifikation af dig for at kunne åbne din personlige konto og andre tjenester på webstedet kan Logitech udelukkende overføre dine personlige identifikationsdata (brugernavn og adgangskode). Du giver udtrykkeligt Logitech lov til at sende dine personlige identifikationsdata via webstedet. Du må ikke videregive dine personlige identifikationsdata til tredjepart, herunder din familie, dine ansatte eller dine kolleger. Du er udelukkende selv ansvarlig for alle handlinger eller udeladelser på din konto eller ifbm. dine personlige identifikationsdata. Logitech stiller disse webstedstjenester til rådighed uden nogen former for garanti eller betingelser, hverken udtrykkelige, underforståede eller lovpligtige. Logitech fraskriver sig hermed alle underforståede garantier for ejendomsret, salgbarhed og egnethed til bestemte formål samt ikke-krænkelse af rettigheder.

FORTROLIGE OPLYSNINGER
Ved at besøge Logitechs websted, erklærer du, at du er enig i følgende:
•    Du er kunde hos Logitech og ønsker direkte adgang til Logitechs websted, som konfigureres, så det reflekterer dine særlige præferencer og Logitechs nuværende markedsføring m.m. Webstedet indeholder fortrolige oplysninger, herunder men ikke begrænset til oplysninger om fremtidige produkter, markedsføringsplaner, oplysninger om Logitechs økonomi og andre forretningsoplysninger [samt oplysninger der, selvom de allerede er offentligt tilgængelige, anses for fortrolige, fordi de indgår i den unikke kompilering eller konfiguration af Logitechs websted] (fortrolige oplysninger), som du ifølge nærværende vilkår for anvendelse indvilliger i at holde fortrolige. Du har udelukkende ret til at bruge oplysningerne fra Logitechs websted med henblik på forretningsforholdet mellem dig selv og Logitech ("formålet"). Ejendomsretten til oplysningerne vil under alle omstændigheder være Logitechs.
•    Du vil udvise samme agtpågivenhed, som du udviser med hensyn til egne lignende oplysninger (dog ikke hvad kan anses for mindre end rimelig agtpågivenhed) med henblik på at beskytte de fortrolige oplysninger og undgå, at: (i) de fortrolige oplysninger anvendes på en måde, som ikke er autoriseret i disse vilkår for anvendelse; ii) de fortrolige oplysninger videregives til dine ansatte, bortset fra dem som har brug for dem i henhold til formålet; (iii) de fortrolige oplysninger videregives til tredjepart, eller (d) de fortrolige oplysninger offentliggøres bortset fra i henhold til formålet.
•    Du anerkender, at skader, der opstår som følge af uretmæssig offentliggørelse af de fortrolige oplysninger, kan være uoprettelige, og at Logitech, hvis der er tale om en offentliggørelse som ikke er tilladt ifølge disse vilkår for anvendelse, har ret til at søge billighedsret, herunder nedlæggelse af forbud eller foreløbigt forbud, uden at det udelukker andre former for retsfølge.
•    [Bortset fra tilfælde, hvor oplysningerne må anses for at være fortrolige, fordi de stammer fra en unik kompilering eller konfiguration], vil disse vilkår for anvendelse ikke være gældende for fortrolige oplysninger, som: (i) du kendte til, før du fik dem fra Logitech; (ii) er eller bliver offentliggjort, uden at det er din skyld; (iii) du modtager fra tredjepart uden hemmeligholdelsespligt; (iv) du selv har udviklet uden misligholdelse af disse vilkår for anvendelse; eller (v) du offentliggør med forudgående skriftlig tilladelse fra Logitech. Hvis du pålægges krav om at videregive de fortrolige oplysninger af en offentlig instans eller en domstol, erklærer du dig indforstået i at underrette Logitech i god tid, så de kan bestride offentliggørelsen eller anmode om retskendelse.
•    Din hemmeligholdelsespligt udløber tre (3) år fra den dato, hvor du modtog de fortrolige oplysninger via dette websted. På Logitechs skriftlige anmodning indvilliger du i straks at returnere alle de fortrolige oplysninger som du har fået fra Logitech sammen med alle kopier af oplysningerne, eller skriftligt at bekræfte, at alle fortrolige oplysninger og kopier af disse er blevet tilintetgjort.
•    Du har ingen immaterielle ejendomsrettigheder i henhold til disse vilkår for anvendelse, bortset fra de begrænsede rettigheder som er strengt nødvendige for at opfylde formålet som beskrevet i disse vilkår for anvendelse. Vilkårene for anvendelse kan til enhver tid tilbagekaldes af Logitech med øjeblikkelig virkning og ophører under alle omstændigheder, når formålet med de fortrolige oplysninger opfyldes. Disse vilkår for anvendelse kan ikke overdrages eller overføres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Logitech.

INDHOLD
Alle tekster, grafik, bruger- og visuelle grænseflader, varemærker, logoer, musik, lyde, billeder, fotos og computerkode (indhold), herunder men ikke begrænset til design, struktur, udvalg, koordinering, udtryk, "udseende og følelse" og organiseringen af sådant indhold på dette websted ejes, kontrolleres eller gives licens til af Logitech. Alt sådant indhold er beskyttet af visuelle karakteristika, copyright, patent og varemærkelove, samt anden immaterielret og love om konkurrenceforvridning. Hvis ikke andre former for aftaler gælder for særligt indhold (f.eks. licensaftale for software, vilkår for tjeneste, osv.), giver Logitech dig hermed begrænset tilladelse til at benytte Indholdet, der er underlagt disse vilkår.

Medmindre der foreligger udtrykkelig tilladelse i en gældende aftale eller indholdet selv, må indholdet ikke kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, vises, offentliggøres eller sendes i nogen form eller på nogen måde, herunder men ikke begrænset til elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller på anden vis, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Logitech og/eller den retmæssige ejer. Du må heller ikke "spejle" indhold på dette websted eller nogen anden server uden Logitechs udtrykkelige skriftlige tilladelse.


BEKENDTGØRELSE SPECIELT VEDRØRENDE OPLYSNINGER PÅ WEBSTEDET
Oplysningerne på dette websted gives kun for at informere, og de kan ændres uden forudgående varsel. De stilles til rådighed "som de er" uden nogen form for garanti. Eventuelle problemer der skyldes oplysninger på dette websted, forbliver læserens ansvar. LOGITECH KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE, DRIFTSFORSTYRRELSER OG TAB AF INFORMATION, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF INFORMATIONER TILGÆNGELIGE PÅ DETTE WEBSTED, OGSÅ SELVOM LOGITECH ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE SKADER KAN OPSTÅ.

LINK TIL ANDRE WEBSTEDER
Der findes link til andre websteder på dette websted som gør det muligt at forlade dette websted. Disse andre websteder er ikke kontrolleret af Logitech, og Logitech er ikke ansvarlig for deres indhold eller de link, som disse websteder indeholder. Linkene er til for at hjælpe brugeren og skal ikke opfattes som anbefalinger fra Logitech.

ANVENDELIG RET
Denne aftale er underlagt schweizisk lov uden hensyn til uoverensstemmelse i paragraffer. Alle krav og søgsmål skal indbringes for den rette domstol i Logitech Europe SA's hovedsæde, og du accepterer disse domstoles udøvelse af personlig jurisdiktion i sådanne søgsmål. Du giver afkald på ethvert forsvar af manglende personlig jurisdiktion og værneting.

OPLYSNINGER OM VAREMÆRKER OG OPHAVSRET
Logitech, Logitechs logo og de Logitech-produkter der henvises til, er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Logitech. Fraværet af et produktnavn eller logo på dette websted konstituerer ikke et frafald af Logitechs varemærke eller anden intellektuel ejendomsret mht. det pågældende navn eller logo.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Logitechs retningslinjer for varemærker findes under: http://www.logitech.com/en-gb/footer/terms-of-use/&id=4637


Alle rettigheder, der ikke er givet udtrykkeligt heri, er forbeholdt.

Webstedet ejes og drives af Logitech Europa SA.