Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Αρχική 

Χρήση

ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ LOGITECH PARTNER EXCHANGE (εφεξής η "ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟ WEB") ΚΑΘ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟ WEB ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ 

Η Logitech δύναται να αλλάξει, να τροποποιήσει, να ενημερώσει, να προσθέσει ή να καταργήσει μέρη αυτών των Όρων ανά πάσα στιγμή. Ανατρέχετε στους παρόντες Όρους κατά περιόδους για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση της παρούσας τοποθεσίας στο Web, αμέσως μετά τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών, συνεπάγεται την από μέρους σας αποδοχή αυτών των αλλαγών.

 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟ WEB 

Στην πλαίσιο των προσπαθειών μας για τη συνεχή βελτίωση της παρούσας τοποθεσίας στο Web και τη χρησιμότητα αυτής για εσάς, ενδέχεται να προσθέσουμε νέες υπηρεσίες ή να κάνουμε αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που η Logitech προβεί σε τέτοιες αλλαγές, οι παρόντες Όροι θα ισχύουν για τις νέες υπηρεσίες και για τυχόν αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Στο πλαίσιο της εξακρίβωσης των στοιχείων σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό σας και σε άλλες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα τοποθεσία στο Web, η Logitech δύναται να βασίζεται αποκλειστικά στη μετάδοση των δεδομένων προσωπικής εξακρίβωσης (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Δηλώνετε ρητά ότι συμφωνείτε να έχει το δικαίωμα η Logitech να κοινοποιεί τα δεδομένα εξακρίβωσης ταυτότητας μέσω της παρούσας τοποθεσίας στο Web. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η διάθεση των δεδομένων εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών, των υπαλλήλων και των συναδέλφων σας. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις ενέργειες ή παραλείψεις που πραγματοποιούνται από τον προσωπικό λογαριασμό σας ή μέσω των δεδομένων εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας. Η Logitech σάς παρέχει αυτές τις υπηρεσίες τοποθεσίας στο Web χωρίς καμία εγγύηση ή προϋπόθεση, ρητή, σιωπηρή ή θεσμοθετημένη. Συγκεκριμένα, η Logitech αποποιείται κάθε ρητή εγγύηση περί τίτλου, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων.

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με την πρόσβασή σας στην παρούσα τοποθεσία στο Web, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τα εξής:

Είστε επίσημος πελάτης της Logitech και επιθυμείτε να αποκτάτε άμεση πρόσβαση στην παρούσα τοποθεσία στο Web, η οποία θα διαμορφωθεί με μοναδικά χαρακτηριστικά προκειμένου να αντανακλά τις προδιαγραφές σας και την τρέχουσα εμπορική προώθηση και άλλες δραστηριότητες της Logitech. Η παρούσα τοποθεσία στο Web περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες της Logitech, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά πληροφοριών για μελλοντικά προϊόντα, σχεδίων εμπορικής προώθησης, χρηματοοικονομικών και άλλων επιχειρηματικών πληροφοριών, καθώς και πληροφοριών, οι οποίες μολονότι είναι ήδη διαθέσιμες στο ευρύ κοινό μπορούν να θεωρηθούν εμπιστευτικές δυνάμει της συμπερίληψής τους στη μοναδική σύνθεση ή διαμόρφωση της παρούσας τοποθεσίας στο Web ("Εμπιστευτικές Πληροφορίες"), τις οποίες συμφωνείτε να τηρείτε εμπιστευτικές σύμφωνα με τους όρους των παρόντων Όρων Χρήσης. Επιτρέπεται η χρήση των πληροφοριών που προέρχονται από την παρούσα τοποθεσία στο Web αποκλειστικά στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του σκοπού της επιχειρηματικής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και την Logitech (ο "Σκοπός"). Τα δικαιώματα επί των πληροφοριών παραμένουν στην κυριότητα της Logitech. 

Θα ενεργείτε με τον ίδιο βαθμό επιμέλειας, τουλάχιστον στα εύλογα επίπεδα επιμέλειας, που εφαρμόζετε για τις δικές σας παρόμοιες πληροφορίες προκειμένου να προστατεύετε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και να αποτρέπετε: (i) κάθε χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που δεν εξουσιοδοτείται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, ii) τη διάδοση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών σε οποιονδήποτε εκ των υπαλλήλων χωρίς να συντρέχουν άλλοι λόγοι πέραν του Σκοπού, (iii) την κοινοποίηση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή (iv) τη δημοσίευση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών για άλλους λόγους πέραν του Σκοπού. 

Αποδέχεστε ότι οι βλάβες που προκαλούνται από την ανάρμοστη αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ενδέχεται να είναι ανεπανόρθωτες και σε περίπτωση αποκάλυψης με άλλον τρόπο πέραν των επιτρεπόμενων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, η Logitech δικαιούται να επιζητήσει ισότιμο μέτρο αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων μόνιμων ή προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων, πέραν όλων των λοιπών μέτρων αποκατάστασης. 

Εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες η εμπιστευτικότητα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών προκύπτει από τη μοναδική σύνθεση ή διαμόρφωση των πληροφοριών, οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν σας επιβάλλουν καμία υποχρέωση όσον αφορά Εμπιστευτικές Πληροφορίες οι οποίες: (i) σας ήταν γνωστές πριν τεθούν στη διάθεσή σας από τη Logitech, (ii) είναι ή τίθενται στη διάθεση του κοινού χωρίς δική σας ανάμειξη, (iii) τις έχετε λάβει με θεμιτό τρόπο από τρίτο μέρος χωρίς υποχρέωση εμπιστευτικότητας (iv) τις έχετε διαμορφώσει ανεξάρτητα, χωρίς παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή (v) έχετε προχωρήσει σε αποκάλυψή τους με την έγγραφη έγκριση της Logitech. Εάν απαιτείται από κυβερνητικό όργανο ή δικαστήριο να αποκαλύψετε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, συμφωνείτε ότι θα ειδοποιήσετε εκ των προτέρων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος την Logitech προκειμένου να επιτρέψει την αποκάλυψη ή να επιδιώξει την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. 

Η υποχρέωσή σας για την προστασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών λήγει τρία (3) έτη από την ημερομηνία απόκτησης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών από την παρούσα τοποθεσία στο Web. Κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος από την Logitech, θα επιστρέψετε άμεσα όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που έχετε λάβει από την Logitech, μαζί με όλα τα αντίγραφα, ή θα δηλώσετε εγγράφως ότι όλες οι εν λόγω Εμπιστευτικές Πληροφορίες και τα αντίγραφα αυτών έχουν καταστραφεί. 

Δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός των περιορισμένων δικαιωμάτων που απαιτούνται αυστηρά για την εκτέλεση του Σκοπού, όπως αυτός ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, τα οποία η Logitech έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή και η ισχύς τους θα λήγει με την επίτευξη του Σκοπού. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η μεταβίβαση των παρόντων Όρων Χρήσης χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της Logitech. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το σύνολο του περιεχομένου, των γραφικών στοιχείων, των περιβαλλόντων χρήστη ή οπτικών περιβαλλόντων, των εμπορικών σημάτων, των λογότυπων, της μουσικής, των ήχων, των εικονογραφήσεων, των φωτογραφιών και του κώδικα υπολογιστή (το "Περιεχόμενο"), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της σχεδίασης, της δομής, της επιλογής, του συντονισμού, της έκφρασης, της εμφάνισης και αίσθησης και της διάταξης του εν λόγω Περιεχομένου, που περιέχεται στην παρούσα τοποθεσία στο Web αποτελεί ιδιοκτησία, τελεί υπό τον έλεγχο και παραχωρείται με άδεια χρήσης από τη Logitech. Το σύνολο αυτού του Περιεχομένου προστατεύεται από εμπορική μορφή παρουσίασης, πνευματικά δικαιώματα, νομοθεσία περί ευρεσιτεχνιών και εμπορικών σημάτων και διάφορων άλλων νόμων περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Εκτός εάν κάποιο άλλο συμφωνητικό ισχύει για το συγκεκριμένο Περιεχόμενο (π.χ. Άδεια Χρήσης Λογισμικού, Όροι Παροχής Υπηρεσιών κ.λπ.), με το παρόν η Logitech σάς παραχωρεί περιορισμένη άδεια χρήσης του Περιεχομένου, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

 

Εκτός εάν ρητά επιτρέπεται σε ισχύον συμφωνητικό ή στο Περιεχόμενο καθεαυτό, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η διανομή, η αναδημοσίευση, η λήψη, η προβολή, η ανάρτηση ή η μετάδοση μέρους του Περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ηλεκτρονικών, μηχανικών μέσων, δημιουργίας φωτοαντιγράφων, ηχογράφησης ή άλλων μέσων, χωρίς την πρότερη ρητή έγγραφη άδεια της Logitech ή/και τον κατάλληλο κάτοχο. Επίσης, δεν επιτρέπεται η δημιουργία ειδώλου μέρους του Περιεχομένου που περιέχεται στην παρούσα τοποθεσία στο Web ή οποιονδήποτε άλλο διακομιστή χωρίς την πρότερη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Logitech.

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟ WEB

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στην παρούσα τοποθεσία στο Web παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και χωρίς καμία εγγύηση. Κάθε κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα τοποθεσία στο Web θα αποτελεί ευθύνη του αναγνώστη. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η LOGITECH ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΚΥΡΩΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟ WEB, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η LOGITECH ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΣΤΟ WEB 

Υπάρχουν συνδέσεις για άλλες τοποθεσίες στο Web στην παρούσα τοποθεσία στο Web και οι εν λόγω συνδέσεις σάς επιτρέπουν να αποχωρείτε από την παρούσα τοποθεσία στο Web. Αυτές οι συνδεδεμένες τοποθεσίες στο Web δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Logitech και η Logitech δεν φέρει την ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τοποθεσίας στο Web ή για τις συνδέσεις που υπάρχουν σε μια συνδεδεμένη τοποθεσία. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για δική σας εξυπηρέτηση και η παρουσία τους δεν υποδηλώνει υποστήριξη ή σύσταση εκ μέρους της Logitech.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και η από μέρους σας χρήση της παρούσας τοποθεσίας στο Web θα διέπεται από τους νόμους της Ελβετίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση νομοθεσιών. Κάθε αξίωση και αγωγή θα παραπέμπεται στο κατάλληλο δικαστήριο στην χώρα όπου εδρεύει η Logitech Europe S.A. Δηλώνετε ότι συμφωνείτε να υπόκεισθε στην άσκηση προσωπικής δικαιοδοσίας από τα εν λόγω δικαστήρια στο πλαίσιο της εκδίκασης της εν λόγω αξίωσης ή αγωγής. Παραιτείστε κάθε δικαιώματος δικαστικής κίνησης ελλείψει προσωπικής δικαιοδοσίας και τόπου επίλυσης διενέξεων.

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ονομασία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα προϊόντα Logitech που αναφέρονται στο παρόν, αποτελούν είτε εμπορικά σήματα είτε κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Logitech. Η απουσία ονόματος προϊόντος ή λογότυπου στην παρούσα τοποθεσία στο Web δεν αποτελεί παραίτηση από εμπορικό σήμα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Logitech αναφορικά με το εν λόγω όνομα ή λογότυπο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

Οι οδηγίες περί εμπορικών σημάτων της Logitech είναι διαθέσιμες στην εξής διεύθυνση: http://www.logitech.com/el-gr/footer/terms-of-use/&id=4637

 

 

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

 

Η παρούσα τοποθεσία στο Web τελεί υπό την κατοχή και τη λειτουργία της Logitech Europe S.A.