Käytön ehdot

Käytön ehdot

JOS KÄYTTÄJÄ SIIRTYY LOGITECH PARTNER EXCHANGE -SIVUSTOLLE (johon viitataan jäljempänä WEB-SIVUSTONA) TAI KÄYTTÄÄ  SITÄ MILLÄÄN TAVALLA, HÄN SAMALLA SUOSTUU NOUDATTAMAAN NÄITÄ EHTOJA. JOS ET HYVÄKSY KAIKKIA EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ TÄLLÄ WEB-SIVUSTOLLA OLEVIA TIETOJA ÄLÄKÄ LÄHETÄ WEB-SIVUSTOLLE TIETOJA MILLÄÄN TAVALLA.

MUUTOKSET NÄIHIN EHTOIHIN
Logitechillä on oikeus muuttaa, muokata ja päivittää näitä ehtoja sekä tehdä niihin lisäyksiä ja poistoja koska tahansa. Käyttäjää pyydetään tarkastamaan nämä ehdot säännöllisesti muutosten varalta. Jos web-sivustolle tehdään muutoksia ja käyttäjä jatkaa sivuston käyttöä kyseisten muutosten jälkeen, tämän katsotaan ilmaisevan, että hän hyväksyy kyseiset muutokset.


MUUTOKSET WEB-SIVUSTOSSA
Logitech pyrkii jatkuvasti parantamaan tätä web-sivustoa ja sen hyödyllisyyttä käyttäjälle. Näin ollen se voi lisätä sivustolle ylimääräisiä palveluja tai tehdä muutoksia nykyisiin palveluihin. Mikäli Logitech tekee kyseisiä muutoksia, näitä ehtoja sovelletaan uusiin palveluihin ja mihin tahansa muutoksiin, joita nykyisiin palveluihin on tehty.


Käyttäjän tiedot
Jotta sinut voidaan tunnistaa ja jotta voit kirjautua henkilökohtaiselle tilillesi ja muihin tämän web-sivuston palveluihin, Logitechilla on oikeus käyttää yksinomaan henkilökohtaisia tunnistamistietojasi (käyttäjätunnus ja salasana). Käyttäjä nimenomaan sallii Logitechin lähettää käyttäjän henkilökohtaisia tunnistustietoja tämän web-sivuston kautta. Käyttäjällä ei ole oikeutta lähettää tai asettaa saatavaksi henkilökohtaisia tunnistustietoja millekään kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien perheenjäsenille, työntekijöille ja työtovereille Käyttäjä on yksinomaan vastuussa kaikista toimista ja poistoista, joita tehdään käyttäjän tilillä tai henkilökohtaisilla tunnistamistiedoilla. Logitech tarjoaa käyttäjälle nämä web-sivustopalvelut ilman mitään ilmaistua, oletettua tai lainsäädännöllistä takuuta tai ehtoa. Logitech erityisesti kieltää kaikki oletetut takuut omistusoikeudesta, soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn käyttötarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuudesta.

LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT
Kun käyttäjä käyttää web-sivustoa, tämä katsotaan ilmaisevan, että käyttäjä hyväksyy seuraavat kohdat:
•    Olet Logitechin virallinen asiakas ja haluat suoran pääsyn tälle web-sivustolle, joka määritetään erikseen omia asetuksiasi ja Logitechin tämänhetkisiä markkina-aktiviteetteja ja muita aktiviteetteja vastaavalla tavalla. Tämä web-sivusto sisältää luottamuksellisia tietoja Logitechista, mukaan lukien muun muassa seuraavat tiedot: tulevat tuotetiedot, markkinointisuunnitelmat, taloustiedot ja muut yritystiedot [ja tiedot, joita siitä huolimatta, että ne sijaitsevat julkisella toimialueella, voidaan pitää luottamuksellisena sen nojalla, että ne on sisällytetty tämän web-sivuston ainutlaatuiseen koosteeseen tai määritykseen]. Näihin tietoihin viitataan "luottamuksellisina tietoina", ja käyttäjä sitoutuu pitämään ne luottamuksellisena näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä saa käyttää tämän web-sivuston tietoja yksinomaan käyttäjän ja Logitechin liikesuhdetta koskeviin tarkoitusperiin ("tarkoitus"). Tietojen omistusoikeus säilyy Logitechilla.
•    Käyttäjän on suojeltava luottamuksellisia tietoja samalla huolellisuudella mutta kuitenkin vähintään asianmukaisella huolellisuudella kuin omia vastaavia tietojaan, sekä estettävä: (i) mikä tahansa luottamuksellisten tietojen käyttö, jota ei ole valtuutettu näissä käyttöehdoissa; ii) luottamuksellisten tietojen jakaminen kelle tahansa käyttäjän työntekijälle muussa tarkoituksessa kuin edellä eritellyssä tarkoituksessa; (iii) luottamuksellisten tietojen välitys mille tahansa kolmannelle osapuolelle; tai (d) luottamuksellisten tietojen julkaisu muussa tarkoituksessa kuin edellä eriteltyyn tarkoitukseen liittyen.
•    Käyttäjä hyväksyy, että vahingot, jotka aiheutuvat luottamuksellisten tietojen epäasianmukaisesta luovuttamisesta, voivat olla korvaamattomat. Mikäli tietoja luovutetaan muulla kuin näissä käyttöehdoissa hyväksytyllä tavalla, Logitechilla on oikeus hakea kohtuullista korvausta, mukaan lukien kieltomääräys ja ennakkokieltomääräys muiden muutoksenhakukeinojen lisäksi.
•    [Muissa kuin tapauksissa, joissa luottamuksellisten tietojen luottamuksellisuus liittyy tietojen erityiseen koosteeseen tai määritykseen] nämä käyttöehdot eivät velvoita käyttäjää luottamuksellisten tietojen osalta seuraavissa tapauksissa: (i) käyttäjä on ollut tietoinen tiedoista ennen kuin hän on vastaanottanut ne Logitechilta; (ii) tiedot ovat yleisesti saatavilla tai tulevat yleisesti saataville käyttäjästä riippumattomista syistä; (iii) käyttäjä vastaanottaa tiedot laillisesti kolmannelta osapuolelta ilmaan velvoitetta luottamuksellisuudesta; (iv) käyttäjä on itsenäisesti kehittänyt tiedot rikkomatta näitä käyttöehtoja; tai (v) käyttäjä luovuttaa tiedot Logitechilta etukäteen saadulla kirjallisella suostumuksella. Jos valtiollinen elin tai oikeusistuin vaatii käyttäjää luovuttamaan luottamuksellisia tietoja, käyttäjä suostuu ilmoittamaan tästä Logitechille hyvissä ajoin, jotta Logitech voi riitauttaa asian tai hankkia turvaamismääräyksen.
•    Käyttäjän luottamuksellisten tietojen suojelua koskeva velvollisuus päättyy kolmen (3) vuoden kuluessa päivästä, jona käyttäjä sai luottamuksellisia tietoja tältä web-sivustolta. Käyttäjä palauttaa välittömästi Logitechin pyyntökirjelmän vastaanottamisesta kaikki Logitechilta vastaanotetut luottamukselliset tiedot kaikkien kopioiden kanssa, tai todistaa kirjallisesti, että kaikki kyseiset luottamukselliset tiedot ja niistä otetut kopiot on hävitetty.
•    Käyttäjä ei saa mitään immateriaalisia oikeuksia näiden käyttöehtojen mukaisesti lukuun ottamatta rajoitettuja oikeuksia, jotka ovat välttämättömiä sellaisten tarkoitusperien saavuttamiseksi, jotka on määritetty näissä käyttöehdoissa ("tarkoitus"). Nämä rajoitetut oikeudet ovat koska tahansa Logitechin peruutettavissa, ja ne perutaan joka tapauksessa siitä hetkestä lähtien, kun tarkoitusperät on saavutettu. Nämä käyttöehdot eivät ole luovutettavissa eivätkä siirrettävissä ilman Logitechilta saatua ennakkosuostumusta.

SISÄLTÖ
Logitech omistaa kaiken seuraavan tällä web-sivustolla olevan sisällön, tai sillä on oikeus valvoa kyseistä sisältöä tai sillä on kyseiseen sisältöön omistusoikeus: tekstit, grafiikat, käyttöliittymät tai graafiset käyttöliittymät, tavaramerkit, logot, musiikki, äänet, kuvamateriaali, valokuvat ja tietokonekoodit ("sisältö"), mukaan lukien muun muassa suunnittelu, rakenne, koordinointi, ilmaisu ja "ilme ja tuntu". Lisäksi Logitech omistaa kyseisen sisällön asettelun tai sillä on oikeus valvoa kyseisen sisällön asettelua tai sillä on omistusoikeus kyseisen sisällön asetteluun. Kaikki kyseinen sisältö on suojattu visuaalista ulkoasua, tekijänoikeutta, patenttia ja tavaramerkkiä koskevalla lainsäädännöllä ja monilla muilla teollisoikeuksilla sekä epärehellistä kilpailua koskevalla lainsäädännöllä. Ellei jokin toinen sopimus päde johonkin tiettyyn sisältöön (esim. ohjelmiston käyttöoikeussopimus, palveluehdot jne.) Logitech täten luovuttaa käyttäjälle rajoitetun luvan käyttää sisältöä näissä ehdoissa määritetyllä tavalla.

Sisältöä ei saa kopioida, jäljentää, jakaa, uudelleenjulkaista, ladata, esittää, lähettää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, mukaan lukien muun muassa sähköisessä tai mekaanisessa muodossa, monistamalla, äänittämällä tai muilla keinoilla ilman Logitechin ja/tai omistajan erityistä kirjallista ennakkosuostumusta, ellei tätä ole erityisesti sallittu sovellettavassa sopimuksessa tai sisällössä itsessään. Käyttäjä ei myöskään saa "peilata" mitään tällä web-sivustolla tai millään muulla palvelimella olevaa sisältöä ilman Logitechilta saatua kirjallista ennakkosuostumusta.


WEB-SIVUSTOLTA SAATAVIA TIETOJA KOSKEVA ILMOITUS
Tällä Web-sivustolla olevat tiedot on tarkoitettu vain informatiiviseen käyttöön, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ne toimitetaan sellaisina kuin ne ovat, ilman mitään takuuta. Lukija on kokonaan vastuussa tässä Web-sivustossa olevien tietojen käyttämisestä . LOGITECH EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIIKEVOITTOJEN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS TAI LIIKETOIMINNAN TIETOJEN MENETYS), JOTKA AIHEUTUVAT TAI JOHTUVAT TÄLLÄ WEB-SIVUSTOLLA OLEVIEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, OIKEELLISUUDESTA TAI KÄYTÖSTÄ, VAIKKA LOGITECHILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

LINKIT MUILLE WEB-SIVUSTOILLE
Tällä web-sivustolla on linkkejä muille web-sivustoille. Käyttäjä voi poistua tältä web-sivustolta kyseisten linkkien kautta. Linkitetyt sivustot eivät ole Logitechin valvonnassa, eikä Logitech ole vastuussa minkään linkitettyjen sivujen tai niiden sisältämien linkkien sisällöstä. Nämä linkit on lisätty vain käyttömukavuuden takia, eivätkä ne ilmaise mitään Logitechin antamaa suositusta.

SOVELLETTAVA LAKI
Nämä ehdot ja web-sivuston käyttö kuuluvat Sveitsin lainsäädännön piiriin lainvalintamääräyksistä huolimatta; kaikki vaatimukset ja kanteet on tuotava oikeaan tuomioistuimeen kaupunkiin, jossa Logitech Europe S.A:n pääkonttori sijaitsee; lisäksi käyttäjä hyväksyy ja sallii kyseisten oikeusistuinten lainkäyttövallan, jotta kyseisiä vaatimuksia ja kanteita voidaan käsitellä. Käyttäjä luopuu kaikesta henkilökohtaisen toimivallan ja toimipaikan puutteen puolustamisesta.

TAVARAMERKIT JA TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS
Logitech, Logitechin logo ja Logitechin tuotteet, joihin tässä viitataan ovat joko Logitechin tavaramerkkejä tai Logitechin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tuotteen nimen tai logon puuttuminen tältä web-sivustolta ei ilmaise luopumista Logitechin tavaramerkistä tai kyseistä nimeä tai logoa koskevasta immateriaalioikeudellisesta omistuksesta.
Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

Logitechin tavaramerkkiä koskevat ohjeet löytyvät seuraavalta sivulta: http://www.logitech.com/en-gb/footer/terms-of-use/&id=4637


Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty, pidätetään.

Logitech Europe S.A. omistaa tämän sivuston ja ylläpitää sitä.