Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

 

WANNEER U LOGITECH PARTNER EXCHANGE (hierna aangeduid als 'WEBSITE') OP WELKE WIJZE DAN OOK OPROEPT EN GEBRUIKT, STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN AKKOORD GAAT, MAG U OP GEEN ENKELE MANIER INFORMATIE OP DEZE WEBSITE POSTEN OF GEBRUIKEN. 

 

WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN 

Logitech mag te allen tijde delen van deze Voorwaarden wijzigen, aanpassen, bijwerken, toevoegen of verwijderen. Controleer deze voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Wanneer u nadat de wijzigingen gepost zijn de website blijft gebruiken, geeft u aan deze wijzigingen te accepteren.

 

 

WIJZIGINGEN VAN DEZE WEBSITE 

In ons streven deze website en zijn bruikbaarheid doorlopend te verbeteren, kunnen we extra services toevoegen of bestaande services wijzigen. In het geval dat Logitech dergelijke wijzigingen aanbrengt, zijn deze Voorwaarden van toepassing op de nieuwe services en de wijzigingen van bestaande services.

 

 

GEGEVENS VAN GEBRUIKERS

Voor identificatiedoeleinden bij het oproepen van uw persoonlijke account en andere services die op deze website beschikbaar zijn, mag Logitech uitsluitend vertrouwen op de overdracht van uw persoonlijke identificatiegegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). U stemt uitdrukkelijk toe dat Logitech uw persoonlijke identificatiegegevens via deze website mag doorgeven. U mag uw persoonlijke identificatiegegevens niet overdragen of beschikbaar stellen aan een derde partij, zoals uw familie, werknemers en collega's. U alleen bent verantwoordelijk voor alle handelingen of onachtzaamheden die zich voordoen bij uw persoonlijke account of uw persoonlijke identificatiegegevens. Logitech biedt u deze websiteservices zonder enige garantie of voorwaarde, zij het uitdrukkelijk, stilzwijgend of statutair. Logitech wijst met name stilzwijgende garanties af van aanspraak, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending.

 

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Wanneer u deze website oproept, stemt u in met het volgende:

U bent een officiële klant van Logitech en wilt directe toegang verkrijgen tot deze website, die uniek geconfigureerd wordt om uw specificatie, de huidige marketing en andere activiteiten van Logitech te weerspiegelen. Deze website bevat vertrouwelijke informatie van Logitech, inclusief maar niet beperkt tot informatie over toekomstige producten, marketingplannen, financiële en andere bedrijfsinformatie [en informatie die, hoewel reeds in het openbare domein, beschouwd kan worden als vertrouwelijk ingevolge haar opname in de unieke compilatie of configuratie van deze website] ('Vertrouwelijke informatie'), die u belooft vertrouwelijk te houden volgens de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden. U mag de informatie van deze website uitsluitend gebruiken voor het doeleinde van de bedrijfsrelatie tussen u en Logitech (het 'Doeleinde'). Aanspraak op de informatie blijft bij Logitech. 

U betracht dezelfde mate van zorgvuldigheid, maar niet minder dan een redelijke mate van zorgvuldigheid, zoals u ook zou doen met uw eigen gelijksoortige informatie om Vertrouwelijke informatie te beschermen en het volgende te voorkomen: (i) gebruik van Vertrouwelijke informatie dat niet geautoriseerd is in deze Gebruiksvoorwaarden; ii) verspreiding van Vertrouwelijke informatie onder uw werknemers die zij niet voor het Doeleinde nodig hebben; (iii) communicatie van Vertrouwelijke informatie aan een derde partij; of (d) publicatie van Vertrouwelijke informatie die niet voor het Doeleinde bestemd is. 

U erkent dat beschadiging, die veroorzaakt wordt door ongepaste openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie, onherstelbaar kan zijn, en dat Logitech in het geval van openbaarmaking die niet toegestaan is onder deze Gebruiksvoorwaarden, het recht heeft onpartijdige ontheffing te zoeken, waaronder rechterlijk bevel en voorlopig rechterlijk bevel, naast alle andere verhaalmogelijkheden. 

[Buiten de gevallen waarin de vertrouwelijke aard van Vertrouwelijke Gegevens voortkomt uit de unieke samenstelling of configuratie van de informatie] leggen deze Gebruiksvoorwaarden u geen verplichting op met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie die (i) u bekend was voordat u deze van Logitech ontving; (ii) openbaar beschikbaar is of wordt gesteld zonder uw schuld; (iii) rechtmatig door u van een derde partij ontvangen is zonder vertrouwelijkheidsplicht; (iv) onafhankelijk door u ontwikkeld is zonder breuk van deze Gebruiksvoorwaarden; of (v) door u openbaar gemaakt is met Logitech's voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u door een overheidsinstantie of rechtbank verzocht wordt Vertrouwelijke informatie openbaar te maken, stemt u toe Logitech redelijke vooraankondiging te geven, zodat Logitech de openbaarmaking kan betwisten of een beschermend rechterlijk bevel kan proberen te verkrijgen. 

Uw plicht de Vertrouwelijke informatie te beschermen vervalt drie (3) jaar na de datum waarop u de Vertrouwelijke informatie van deze website verkreeg. Op Logitech's schriftelijke verzoek retourneert u onmiddellijk alle Vertrouwelijke informatie die u van Logitech ontvangen hebt, inclusief alle kopieën, of verklaart u schriftelijk dat dergelijke Vertrouwelijke informatie en kopieën ervan vernietigd zijn. 

U verkrijgt geen intellectuele eigendomsrechten onder deze Gebruiksvoorwaarden, met uitzondering van de beperkte rechten die strikt noodzakelijk zijn om het Doeleinde (zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden) uit te voeren, die op elk moment onmiddellijk door Logitech herroepbaar zullen zijn en in alle gevallen beëindigd zullen worden na voltooiing van het Doeleinde. Deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden toegewezen of overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Logitech. 

 

INHOUD

Alle tekst, graphics, visuele of gebruikersinterfaces, handelsmerken, logo's, muziek, geluiden, artwork, foto's en computercode ('Inhoud'), inclusief maar niet beperkt tot ontwerp, structuur, selectie, coördinatie, expressie, 'look and feel' en de rangschikking van dergelijke Inhoud die zich op deze website bevindt, is eigendom van, onder beheer van en gelicentieerd door Logitech. Dergelijke inhoud valt onder de wetten met betrekking tot trade dress, copyright, octrooien en handelsmerken, en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en wetten betreffende oneerlijke concurrentie. Tenzij er een andere overeenkomst van toepassing is op bepaalde Inhoud (bijv. Softwarelicentieovereenkomst, Servicevoorwaarden, etc.), verleent Logitech u hierbij beperkte rechten voor het gebruik van de Inhoud onderhevig aan deze Voorwaarden.

 

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in een toepasselijke overeenkomst of in de Inhoud zelf, mag geen enkel deel van de Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geherpubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, inclusief maar niet beperkt tot elektronisch, mechanisch, gekopieerd, opgenomen of op een andere wijze, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Logitech en/of de relevante eigenaar. U mag bovendien de Inhoud op deze website of een willekeurige andere server niet 'spiegelen' zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Logitech.

 

 

OPMERKING OVER INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP DE LOGITECH-WEBSITE

De informatie op deze website dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De informatie wordt zonder garantie verstrekt in de staat waarin deze verkeert. Het gebruik van de informatie op deze website is voor uw eigen risico. LOGITECH IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF STRAFVERGOEDING (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE WEGENS GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE BESCHIKBAARHEID, DE PRESTATIES OF HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE, ZELFS ALS LOGITECH VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES 

De Logitech-website bevat links naar andere websites waarmee u deze website kunt verlaten. Logitech heeft geen zeggenschap over de gekoppelde sites en is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde sites of voor koppelingen binnen een gekoppelde site. Deze koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en impliceren geen goedkeuring of aanbeveling door Logitech.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Voorwaarden en uw gebruik van deze website zijn onderhevig aan de wetten van Zwitserland, zonder verwijzing naar conflicten van rechtelijke bepalingen; alle claims en acties moeten voor het gemachtigde gerechtshof in het land van het hoofdkantoor van Logitech Europe S.A en u gaat akoord met en onderwerpt zich aan de uitoefeningen van persoonlijke jurisdictie van dergelijke gerechtshoven met het doel om een dergelijke claim aanhangig te maken. U doet afstand van alle argumenten ter verdediging van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en locatie.

 

HANDELSMERKEN EN COPYRIGHTVERMELDING

Logitech, het Logitech-logo en de hier vermelde Logitech-producten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Logitech. Het ontbreken van een productnaam of logo op deze website vormt geen verklaring van afstand van het handelsmerk van Logitech of andere intellectuele eigendomsrechten betreffende die naam of dat logo.

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

 

Richtlijnen voor handelsmerken van Logitech zijn beschibkaar op: http://www.logitech.com/nl-nl/footer/terms-of-use

 

 

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, blijven voorbehouden.

 

De site is eigendom van en wordt beheerd door Logitech Europe S.A.