Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

NÅR DU LOGGER PÅ OG BRUKER LOGITECH PARTNER EXCHANGE (heretter kalt "NETTSTEDET") PÅ NOE VIS; GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV DISSE VILKÅRENE. DERSOM DU IKKE GODTAR ALLE VILKÅRENE; KAN DU IKKE BRUKE ELLER POSTE INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET PÅ NOE VIS.

ENDRINGER AV DISSE VILKÅRENE
Logitech kan endre, redigere, oppdatere, legge til og fjerne deler av disse vilkårene når som helst. Se på disse vilkårene med jevne mellomrom for å se etter endringer. Hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet etter at endringer er utført, regnes dette som at du godtar disse endringene.


ENDRINGER PÅ NETTSTEDET
Vi kan legge til flere tjenester eller endre eksisterende tjenester for å gjøre dette nettstedet enda nyttigere for deg. Hvis Logitech utfører slike endringer, gjelder disse vilkårene også nye tjenester og endringer av eksisterende tjenester.


BRUKERINFORMASJON
Logitech kan stole kun på bruk av innsendelse av din personlige ID (brukernavn og passord) for å identifisere deg og gi tilgang til din personlige konto og andre tjenester som tilbys på dette nettstedet. Du samtykker uttrykkelig i at Logitech kan sende dine personlige identifikasjonsopplysninger via dette nettstedet. Du skal ikke gi tredjeparter tilgang dine personlige identifikasjonsopplysninger eller videreformidle slike opplysninger til en tredjepart, inkludert familie, ansatte og kollegaer. Du bærer det fulle og hele ansvar for alle handlinger og utelatelser i forbindelse med din personlige konto og dine personlige identifikasjonsopplysninger. Logitech tilbyr tjenestene på nettstedet uten noen form for garantier eller betingelser, verken uttrykte, underforståtte eller lovfestede. Spesielt fraskriver Logitech seg alt ansvar for eventuelle underforståtte garantier for eiendomsrett, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-overtredelse.

KONFIDENSIELLE OPPLYSNINGER
Ved å besøke dette nettstedet, samtykker du i følgende:
•    Du er offisielt kunde hos Logitech, og ønsker direkte tilgang til dette nettstedet, som vil bli spesielt konfigurert etter dine behov, samt Logitechs nåværende markedsføringsaktiviteter og andre aktiviteter. Dette nettstedet inneholder konfidensielle opplysninger om Logitech, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om framtidige produkter, markedsføringsplaner, finansiell informasjon og annen informasjon om bedriften [og informasjon som, selv om den allerede er offentliggjort, kan anses som konfidensiell i kraft av å være en del av dette nettstedets spesielle oppbygning eller konfigurasjon] (heretter referert til som konfidensielle opplysninger), som du forplikter deg til å holde konfidensielle i henhold til disse vilkårene for bruk. Opplysninger som er hentet fra dette nettstedet, skal ikke benyttes til andre formål enn det forretningsmessige forholdet mellom deg og Logitech (heretter kalt "formålet"). Logitech har eiendomsrett til alle opplysninger.
•    Du skal utvise samme grad av aktsomhet som du utviser for å beskytte egne opplysninger av tilsvarende art, dog ikke mindre enn rimelig grad av aktsomhet, for å beskytte de konfidensielle opplysningene og hindre: (i) enhver bruk av konfidensielle opplysninger som ikke tillates av disse vilkårene for bruk; (ii) videreformidling av konfidensielle opplysninger til dine ansatte uten at vedkommende hadde behov for opplysningene og uten tilknytning til formålet; (iii) formidling av konfidensielle opplysninger til tredjeparter; eller (d) offentliggjøring av konfidensielle opplysninger som ikke skjer i forbindelse med formålet.
•    Du samtykker i at skader forårsaket av utilbørlig videreformidling av konfidensielle opplysninger kan være uopprettelige, og at dersom offentliggjøring av en art som ikke er tillatt ifølge disse vilkårene for bruk, har funnet sted, har Logitech rett til å søke rimelig vederlag, inkludert nedleggelse av forbud og midlertidig forbud, i tillegg til alle andre slags rettsmidler.
•    [Med unntak av tilfeller der de konfidensielle opplysningene er å anse som konfidensielle i kraft av sin oppbygning eller konfigurasjon] medfører disse vilkårene for bruk ingen forpliktelser med hensyn til konfidensielle opplysninger som: (i) du kjente til før du mottok dem fra Logitech; (ii) allerede er, eller blir gjort, offentlig kjent uten at du kan klandres for det; (iii) du rettmessig har mottatt fra en tredjepart uten å være underlagt taushetsplikt; (iv) du kommer fram til på egenhånd, uten å ha brutt disse vilkårene for bruk; eller (v) du offentliggjør etter først å ha mottatt skriftlig samtykke fra Logitech. Dersom et offentlig organ eller en rettsinstans pålegger deg å legge fram de konfidensielle opplysningene, samtykker du i å gi Logitech rimelig forvarsel, slik at Logitech har mulighet til å motsette seg offentliggjøring eller kan søke en rettslig kjennelse.
•    Du er pålagt å verne om de konfidensielle opplysningene i tre (3) år fra datoen da du mottok dem fra dette nettstedet. Dersom Logitech anmoder om dette skriftlig, skal du snarest sende tilbake alle konfidensielle opplysninger du har mottatt fra Logitech, sammen med alle kopier av disse, eller bekrefte skriftlig at alle slike konfidensielle opplysninger og kopier av disse har blitt tilintetgjort.
•    Disse vilkårene for bruk gir deg ingen immaterialrettigheter med unntak av de begrensede rettighetene som er nødvendige for å oppfylle det formålet som er beskrevet i disse vilkårene for bruk. Logitech kan når som helst kalle disse tilbake, og de vil i alle tilfeller opphøre når formålet avsluttes. Disse vilkårene for bruk kan ikke overdras eller overføres uten skriftlig forhåndssamtykke fra Logitech.

INNHOLD
Alt av tekst, bilder, grafiske/visuelle grensesnitt, varemerker, logoer, musikk, lyder, kunst, fotografier og datamaskinkode ("innholdet"), inkludert, men ikke begrenset til, utformingen, strukturen, utvalget, koordineringen, uttrykket til og inntrykket av samt oppsettet til innholdet på dette nettstedet, eies, kontrolleres eller lisensieres av Logitech. Alt innholdet er beskyttet av lover for produktdesign, opphavsrett, patenter og varemerker samt ulike andre lover for åndsverk og ujevn konkurranse. Med mindre en annen avtale gjelder noe av innholdet (f.eks. lisensavtale for programvare, tjenestevilkår osv.), gir Logitech deg med dette begrensede rettigheter til å bruke innholdet, underlagt disse vilkårene.

Med mindre dette er uttrykkelig tillatt i en aktuell avtale eller i selve innholdet, kan ikke noe av innholdet kopieres, reproduseres, distribueres, ompubliseres, lastes ned, vises, postes eller sendes i noen form eller med noen metoder, inkludert, men ikke begrenset til, elektronisk eller mekanisk overføring, fotokopiering, opptak eller andre metoder, med mindre Logitech og/eller den aktuelle eieren gir uttrykkelig tillatelse til dette på forhånd. Du kan heller ikke lage et "speilbilde" av noe innhold på dette nettstedet eller en annen server uten Logitechs uttrykkelige og skriftlige forhåndsgodkjenning.


MERKNAD FOR INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET
All informasjon på dette nettstedet tjener kun som informasjon, og kan endres uten varsel. Opplysningene gjelder som de står, og er uten garanti. Enhver risiko som oppstår grunnet bruk av informasjonen på dette nettstedet, er ene og alene leserens. IKKE I NOE TILFELLE SKAL LOGITECH VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, UHELL, SPESIELLE SKADER, STRAFF ELLER ANDRE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, DRIFTSAVBRUDD ELLER TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON, SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET ELLER YTELSE ELLER BRUK AV INFORMASJON SOM FINNES PÅ NETTSTEDET, SELV OM LOGITECH ER UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER
Det finnes lenker til andre nettsteder på dette nettstedet, som tar deg utenfor dette nettstedet. Disse nettstedene er utenfor Logitechs kontroll, og Logitech har intet ansvar for innholdet på disse sidene eller for eventuelle lenker som måtte finnes på disse sidene. Lenkene er kun ment som en tjeneste og betyr ikke at Logitech verken bifaller eller anbefaler disse sidene.

GJELDENDE RETTSREGLER
Disse vilkårene og din bruk av dette nettstedet er underlagt lovverket i Sveits, uten hensyn til lovmessige konflikter. Alle krav og søksmål må fremlegges for den relevante rettsinstansen ved Logitech S.A.s hovedsete, og du godtar og underlegger deg utøvelsen av personlig jurisdiksjon i slike rettsinstanser ved forhandlinger rundt slike krav eller søksmål. Du frasier deg alt forsvar med hensyn til mangel på personlig jurisdiksjon samt rettssted.

VAREMERKER OG OPPHAVSRETT
Logitech, Logitech-logoen og alle Logitech-produktnavn som er nevnt her, er varemerker eller registrerte varemerker for Logitech. Fravær av et produktnavn eller en logo på nettstedet betyr ikke at rettighetene knyttet til Logitechs varemerke eller andre åndsverk som angår navnet eller logoen, frafalles.
Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Du finner Logitechs retningslinjer for varemerker her: http://www.logitech.com/en-gb/footer/terms-of-use/&id=4637


Alle rettigheter som ikke er eksplisitt uttrykt i denne teksten, er forbeholdt.

Dette området eies og drives av Logitech Europe S.A.