Warunki korzystania ze strony

Warunki użytkowania

·         Strona główna

·         Użytkowanie

KORZYSTANIE W DOWOLNY SPOSÓB Z SERWISU LOGITECH PARTNER EXCHANGE (dalej nazywanego „WITRYNĄ”) OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ WARUNKI. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA TE WARUNKI NIE NALEŻY UŻYWAĆ WITRYNY ANI NIE PRZESYŁAĆ DO NIEJ ŻADNYCH INFORMACJI.

 

ZMIANA WARUNKÓW
Firma Logitech zastrzega prawo do zmiany, modyfikacji, aktualizacji, rozszerzenia lub skrócenia niniejszych Warunków w dowolnym momencie.
Należy okresowo sprawdzać, czy w niniejszych Warunkach nie wprowadzono zmian. Używanie Witryny po publikacji zmiany Warunków oznacza wyrażenie zgody na te zmiany.

 

 

ZMIANY W WITRYNIE
W ramach starań do ciągłego ulepszania Witryny i zwiększania jej przydatności co pewien czas mogą być wprowadzane nowe usługi lub zmiany w istniejących usługach.
Do nowych i zmienionych usług także są stosowane niniejsze Warunki.

 

 

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

W celu identyfikacji użytkownika oraz umożliwienia używania konta osobistego i innych usług dostępnych na Witrynie firma Logitech wprowadziła system transmisji danych identyfikujących (nazwy użytkownika i hasła). Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie danych identyfikujących do firmy Logitech przy użyciu tej witryny. Nie jest dozwolone przekazywanie lub udostępnianie danych identyfikujących jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym, w tym rodzinie, pracownikom i współpracownikom. Za wszystkie działania i zgłoszenia, które zostały wykonane z konta użytkownika lub przy użyciu danych identyfikujących użytkownika, odpowiedzialność ponosi wyłącznie odpowiedni użytkownik. Witryna jest oferowana przez firmę Logitech bez udzielania jakichkolwiek gwarancji lub warunków, wyrażonych jawnie, dorozumianych lub wynikających z prawa. W szczególności firma Logitech zrzeka się wszelkich gwarancji dotyczących własności, przydatności handlowej, przydatności do określonego zastosowania oraz braku naruszeń praw autorskich.

 

INFORMACJE POUFNE

Używanie Witryny oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki:

·         Użytkownik jest oficjalnym klientem firmy Logitech, który chce uzyskać bezpośredni dostęp do Witryny skonfigurowanej specjalnie pod kątem profilu użytkownika oraz bieżących działań marketingowych i innej natury firmy Logitech. Witryna zawiera poufne informacje firmy Logitech, w tym między innymi informacje o przyszłych produktach, planach marketingowych, informacje finansowe oraz inne informacje biznesowe (w tym informacje, które mimo wcześniej publikacji mogą być uznane za informacje poufne z tytułu umieszczenia w określonej wersji lub konfiguracji witryny) (dalej: „Informacje poufne”). Poufność tych informacji musi być dochowana zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Informacje na niniejszej Witrynie mogą być używane wyłącznie w celach związanych ze współpracą biznesową użytkownika i firmy Logitech („Cele”). Wszystkie prawa do niniejszych informacji pozostają własnością firmy Logitech.

·         Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poziomu staranności w zakresie ochrony informacji poufnych firmy Logitech takiego samego (lecz nie mniejszego niż racjonalny), co dla własnych informacji poufnych. (i) wszelkie używanie poufnych informacji wykraczające poza niniejsze Warunki użytkowania; (ii) przekazywanie poufnych informacji jakiemukolwiek pracownikami, gdy nie jest to wymagane przez Cele; (iii) przekazanie informacji poufnych podmiotom zewnętrznym; lub (d) publikacja informacji poufnych w zamierzeniu innym, niż określone przez Cele.

·         Należy pamiętać, że straty spowodowane nieprawidłowym traktowaniem informacji poufnych mogą być nieodwracalne a w przypadku ich ujawnienia w sposób łamiący niniejsze Warunki użytkowania firma Logitech ma prawo do odpowiedniego odszkodowania, w tym także do uzyskania zakazu sądowego.

·         [Poza sytuacjami, w których poufność informacji wynika wyłącznie z ich zestawienia lub skonfigurowania] niniejsze Warunki użytkowania nie nakładają na użytkownika żadnych zobowiązań względem informacji poufnych, gdy informacje te: (i) były znane użytkownikowi przed ich poznaniem ze strony firmy Logitech; (ii) są lub zostały ujawnione bez winy użytkownika; (iii) zostały legalnie uzyskane od podmiotu zewnętrznego bez zobowiązania do poufności (iv) zostały niezależnie opracowane przez użytkownika bez naruszenia niniejszych Warunków użytkowania; lub (v) zostały ujawnione przez użytkownika za wcześniejszą pisemną zgodą firmy Logitech. W sytuacji, w której ujawnienia informacji poufnych zażąda instytucja rządowa lub sąd, użytkownik zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania o tym firmy Logitech tak, aby firma Logitech mogła zaskarżyć tę decyzję lub złożyć wniosek o zabezpieczenie.

·         Zobowiązanie użytkownika do ochrony informacji poufnych upływa trzy (3) lata od daty ich uzyskania z niniejszej witryny. Na pisemne żądanie firmy Logitech użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić wszystkie informacje poufne odebrane od firmy Logitech we wszystkich kopiach lub potwierdzić na piśmie, że wszystkie informacje i ich kopie zostały zniszczone.

·         Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej na mocy niniejszych Warunków użytkowania poza ograniczonymi prawami, które są niezbędne do uzyskania Celów przedstawionych w niniejszych Warunkach użytkowania. Prawa te przysługują wyłącznie w okresie wymaganym do realizacji Celów. Niniejsze Warunki użytkowania nie mogą być przyznane lub przekazane innemu podmiotowi bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Logitech.

 

ZAWARTOŚĆ
Wszystkie materiały tekstowe, graficzne, interfejs użytkownika, interfejs wizualny, znaki towarowe, logo, utwory muzyczne, utwory dźwiękowe, rysunki, zdjęcia i elementy kodu komputerowego („Zawartość”), w tym między innymi projekt, struktura, wybór, zestawienie, wyrażenie, „ogólne wrażenie” i układ Zawartości na tej witrynie jest własnością firmy Logitech, jest kontrolowana przez firmę Logitech lub jest używana na mocy licencji przyznaje firmie Logitech.
Całość Zawartości jest chroniona przez prawo handlowe, prawo autorskie, prawo patentowe, ochronę znaków towarowych i inne prawa własności intelektualnej oraz prawo ochrony konkurencji. O ile nie zostanie zawarta inna umowa dotycząca określonej zawartości (np. umowa licencyjna lub warunki użytkowania), firma Logitech przyznaje ograniczone uprawnienia do użytkowania Zawartości na mocy niniejszych Warunków.

 
O ile nie zostanie wyrażona bezpośrednia zgoda w odpowiedniej umowie lub w samej Zawartości, bez wcześniej pisemnej zgody firmy Logitech i/lub odpowiednich właścicieli nie jest dozwolone kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, ponowne publikowanie, pobieranie, wyświetlanie, umieszczanie i przekazywanie Zawartości w żaden sposób, w tym elektronicznie, mechanicznie, przez kopiowanie, przez nagrywanie lub w inny sposób. Nie jest także dozwolone tworzenie „kopii lustrzanej” zawartości zapisanej na tej witrynie lub na innym serwerze firmy Logitech bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Logitech.

 

 

UWAGI ODNOŚNIE TREŚCI DOSTĘPNYCH W WITRYNIE

Informacje udostępniane w tej witrynie mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Informacje te przedstawiane są w formie takiej, „JAKA JEST”, bez żadnych gwarancji. Całe ryzyko korzystania z zawartych w witrynie informacji bierze na siebie ich czytelnik. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA LOGITECH ANI JEJ DOSTAWCY NIE BIORĄ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY W ZYSKACH LUB UTRATĘ INFORMACJI ALBO DANYCH, ANI ZA WSZELKIE INNE POŚREDNIE, NASTĘPCZE LUB INCYDENTALNE SZKODY, POWSTAŁE W WYNIKU BEZPOŚREDNIEGO LUB POŚREDNIEGO KORZYSTANIA Z ZAWARTYCH W TEJ WITRYNIE INFORMACJI, NAWET JEŚLI FIRMA LOGITECH ZOSTANIE UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TEGO RODZAJU STRAT.

 

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

W witrynie firmy Logitech dostępne są łącza do innych witryn internetowych, które umożliwiają opuszczenie witryny firmy Logitech. Witryny, do których prowadzą te łącza, nie są objęte kontrolą firmy Logitech i firma Logitech nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności ani za ich treść, ani za dostępne w nich łącza. Łącza te służą tylko wygodzie użytkownika, ale w żadnej mierze nie sugerują, że powiązane z nimi strony mają jakikolwiek związek z firmą Logitech.

 

JURSYDYKCJA
Niniejsze Warunki oraz sposób używania witryny będą
interpretowane zgodnie z prawami szwajcarskimi, bez możliwości powołania się na zasady kolizji przepisów prawnych. Wszystkie roszczenia muszą być rozstrzygane przed sądem w miejscu, gdzie znajduje się siedziba firmy Logitech. Użytkownik wyraża zgodę na udzielenie osobistej jurysdykcji powyższym sądom w celu wystąpienia w charakterze strony w procesie dotyczącym tych roszczeń i pozwów. Użytkownik zrzeka się możliwości obrony przez brak osobistej jurysdykcji oraz przez własność terytorialną.

 

UWAGI ODNOŚNIE ZNAKÓW HANDLOWYCH I PRAW AUTORSKICH

Logitech, logo Logitech oraz wymienione tu nazwy produktów firmy Logitech są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Logitech. Brak w tej witrynie nazwy jakiegoś produktu lub brak logo nie oznacza, że firma Logitech zrzeka się prawa własności do znaku handlowego oraz własności intelektualnej związanych z taką nazwą lub z takim logo.

Pozostałe znaki towarowe są prawnie chronioną własnością innych firm.

 

Wskazówki dotyczące znaków towarowych Logitech są dostępne na następującej stronie: http://www.logitech.com/en-gb/footer/terms-of-use/&id=4637

 

 

Wszelkie prawa nieujęte jawnie w tym dokumencie są zastrzeżone.

 

Witryna należy do firmy Logitech Europe S.A. i jest przez nią obsługiwana.