Användningsvillkor


GENOM ATT PÅ NÅGOT SÄTT BESÖKA OCH ANVÄNDA LOGITECH PARTNER EXCHANGE (nedan kallad "WEBBPLATSEN") GODTAR DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODTAR ALLA VILLKOREN SKA DU INTE HELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN PÅ NÅGOT SÄTT (EXEMPELVIS GENOM ATT SKRIVA INLÄGG).

ÄNDRING AV VILLKOREN
Logitech kan när som helst ändra, uppdatera, lägga till eller ta bort delar av de här Villkoren. Du bör med jämna mellanrum kontrollera om Villkoren har ändrats. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att ändringar publicerats ses detta som ett godkännande av ändringarna.


ÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSEN
Vi kan lägga till ytterligare tjänster eller ändra befintliga tjänster i syfte att förbättra webbplatsen och dess användbarhet. Om Logitech gör sådana ändringar gäller de här Villkoren de nya tjänsterna och eventuella ändringar av befintliga tjänster.


INFORMATION OM ANVÄNDAREN
Logitech kan enbart förlita sig på dina identifieringsuppgifter (användarnamn och lösenord) vid den identifiering som ger dig åtkomst till ditt personliga konto och andra tjänster på den här webbplatsen. Du samtycker uttryckligen till att Logitech kan överföra dina identifieringsuppgifter via den här webbplatsen. Användaren äger inte rätt att överföra eller på annat sätt göra identifieringsuppgifterna tillgängliga för utomstående parter såsom familjemedlemmar, anställda eller kollegor. Användaren bär ensam ansvaret för eventuella handlingar och förbiseenden som kan hänföras till hans/hennes privata konto eller identifieringsuppgifter. Logitech ger dig tillgång till dessa tjänster på webbplatsen utan några garantier eller villkor, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade. Logitech frånsäger sig specifikt alla underförstådda garantier för äganderätt, kurans, ändamålsenlighet och att inga intrång gjorts i utomstående parters rättigheter.

KONFIDENTIELL INFORMATION
Genom att besöka den här webbplatsen samtycker du till följande:
•    Du är en officiell Logitech-kund och vill få direkttillgång till denna webbplats som konfigureras enligt din specifikation samt Logitechs aktuella marknadsföringsaktiviteter och övriga aktiviteter. Denna webbplats innehåller konfidentiell information om Logitech inklusive, men inte begränsat till, information om kommande produkter, marknadsföringsplaner, ekonomisk information och annan företagsinformation [samt information som, trots att den redan är tillgänglig för allmänheten kan anses som konfidentiell på grund av att den tagits med i den unika sammanställningen eller konfigurationen på denna webbplats] ("Konfidentiell information"), som du samtycker till att skydda i enlighet med dessa Användningsvillkor. Du får endast använda informationen på denna webbplats i syfte att främja affärsrelationen mellan dig och Logitech ("Syftet"). Äganderätten till informationen förbli Logitechs egendom.
•    Du ska iaktta samma försiktighet, men inte mindre än en rimlig nivå av försiktighet, som du gör gällande din egen information av liknande karaktär för att skydda den Konfidentiella informationen och förhindra: (i) användning av Konfidentiell information som inte tillåts enligt dessa Användningsvillkor; ii) spridning av Konfidentiell information till anställda som inte behöver känna till denna information för Syftets skull; (iii) överföring av Konfidentiell information till tredje part; eller (d) publicering av Konfidentiell information i annat ändamål än Syftet.
•    Användaren är införstådd med att skada som orsakas av att den konfidentiella informationen avslöjas för obehöriga kan vara irreparabel och att Logitech, för den händelse informationen yppas på annat sätt än i enlighet med dessa Användningsvillkor, äger rätt att söka juridisk upprättelse såsom förelägganden och preliminära förbud utöver övriga ersättningskrav.
•    [I andra fall än där den Konfidentiella informationen är konfidentiell på grund av den unika sammanställningen eller konfigurationen av informationen] så medför dessa Användningsvillkor inte någon förpliktelse avseende Konfidentiell information som: (i) du kände till innan du fick den från Logitech; (ii) är eller blir tillgänglig för allmänheten utan din medverkan; (iii) du rättmätigt får från tredje part utan tystnadsplikt; (iv) sammanställs oberoende av dig utan att du överträder dessa Användningsvillkor; eller (v) du yppar informationen efter föregående skriftligt medgivande från Logitech. Om användaren avkrävs av myndigheter eller domstol att yppa konfidentiell information förbinder sig vederbörande att informera Logitech i rimlig tid så att Logitech har möjlighet att bestrida yppandet eller ansöka om domstolsföreläggande.
•    Din plikt att skydda Konfidentiell information upphör att gälla tre (3) år efter det datum då du fick den Konfidentiella informationen från webbplatsen. I den händelse Logitech skriftligen begär det förbinder sig användaren att antingen omedelbart returnera all konfidentiell information som erhållits från Logitech tillsammans med eventuella kopior, eller skriftligen intyga att all sådan konfidentiell information och eventuella kopior därav har destruerats.
•    Användaren erhåller inga immateriella rättigheter enligt dessa Användningsvillkor, utöver de begränsade rättigheter som är absolut nödvändiga för att kunna uppfylla Syftet såsom det framställs i dessa Användningsvillkor. Vidare kan Logitech när som helst och med omedelbar verkan återkalla dessa rättigheter, vilka under alla omständigheter upphör när Syftet har uppfyllts. Dessa Användningsvillkor kan inte överlåtas eller överföras utan att Logitechs skriftliga tillstånd först har inhämtats.

INNEHÅLL
Alla texter, bilder, användargränssnitt, visuella gränssnitt, varumärken, logotyper, konstverk, fotografier och datorkod samt all musik och allt ljud ("Innehåll") inklusive, men inte begränsat till, utformningen, uppbyggnaden, urvalet, sammanställningen, uttrycket, utseendet och arrangemanget av sådant Innehåll på denna webbplats, ägs, styrs eller licensieras av Logitech. Allt sådant Innehåll skyddas av lagar som rör trade dress (helhetsintryck), upphovsrätt, patent och varumärken samt ett flertal andra immateriella rättigheter och konkurrenslagar. Logitech ger dig härmed begränsad behörighet att använda Innehållet enligt dessa Villkor, såvida inte visst Innehåll omfattas av ett annat avtal (t.ex. licensavtal för programvara, tjänstevillkor o.s.v.)

Förutom i de fall som anges i ett gällande avtal eller i själva Innehållet så får inte Innehållet till någon del kopieras, reproduceras, distribueras, ges ut i ny upplaga, laddas ner, visas, anslås eller överföras i någon form eller på något sätt, vilket utan begränsning inkluderar överföring på elektronisk och mekanisk väg, fotokopiering, inspelning eller på annan väg, utan föregående skriftligt medgivande från Logitech eller innehavaren av upphovsrätten. Du får heller inte "spegla" något innehåll på denna webbplats eller någon annan server utan föregående skriftligt medgivande från Logitech.


SÄRSKILT MEDDELANDE OM INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN
Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och kan ändras utan föregående meddelande. Den tillhandahålls i befintligt skick och utan några garantier. Användaren använder informationen på webbplatsen helt på egen risk. UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER SKA LOGITECH HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER ANDRA SKADOR (SÅSOM SKADOR I FORM AV UTEBLIVNA AFFÄRSINTÄKTER, DRIFTSSTÖRNINGAR ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION) VILKA KAN HÄRLEDAS TILL ELLER HAR SAMBAND MED TILLGÄNGLIGHET, PRESTANDA ELLER ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS, ÄVEN OM LOGITECH HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
Det finns länkar till andra webbplatser på denna webbplats, och dessa länkar leder dig bort från webbplatsen. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Logitech och Logitech ansvarar därför inte för innehållet på sådana webbplatser eller innehållet i länkarna till sådana webbplatser Logitech tillhandahåller dessa länkar endast för att underlätta för användaren att hitta webbplatserna, och förekomsten av en länk innebär inget godkännande av den aktuella webbplatsen.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING
De här Villkoren och din användning av denna webbplats regleras av lagarna i Schweiz, utan åberopande av konflikter mellan juridiska principer; alla yrkanden och rättsliga åtgärder måste tas upp i lämplig domstol belägen vid Logitech Europe S.A.:s säte, och du samtycker till och underkastar dig utövandet av sådana domstolars domsrätt över fysiska personer (in personam-domsrätt) i syfte att pröva varje sådant yrkande och varje rättslig åtgärd. Du avstår från rätten att anföra avsaknad av domsrätt över fysiska personer (in personam-domsrätt) samt att protestera mot platsen.

VARUMÄRKEN OCH UPPHOVSRÄTTSINFORMATION
Logitech, Logitech-logotypen och de Logitech-produkter som nämns i detta dokument är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Logitech. Frånvaron av ett produktnamn eller en logotyp på denna webbplats innebär inte att Logitech avsäger sig rätten till varumärket eller andra immateriella rättigheter som rör namnet eller logotypen.
Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Riktlinjer för Logitechs varumärken finns under: http://www.logitech.com/en-gb/footer/terms-of-use/&id=4637


Samtliga rättigheter som inte beviljas i detta avtal förbehålls.

Denna webbplats ägs och tillhandahålls av Logitech Europe S.A.